GD Construction. Строителство
необходими, за получаване на разрешително за строеж

Какви документи са необходими, за получаване на разрешително за строеж?

В днешната статия ще ви запознаем какви документи са необходими, за да се сдобиете с разрешително за строеж. Ние от GD Construction сме готови да ви съдействаме с целия процес. В наше лице ще намерите доверен партньор, който да ви съдейства с документация и цялостното изграждане на вашия проект.

Документите, които са нужни са следните:

  1. Документ за собственост (документ, удостоверяващ качеството на възложител)
  2. Виза за проектиране
  3. Скица на поземления имот – издава се в срок до три работни дни от съответната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър след подаването на заявление.
  4. Копие от одобрения и съгласуван инвестиционен проект
  5. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ
  6. Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (когато се изисква ОВОС)
  7. Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност (когато строежът е първа или втора категория или не е придружен от оценка по т. 4)
  8. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
  9. Специалните разрешителни (изискуеми по специални закони)
  10. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник)

Ако имате допълнителни въпроси към статия за получаване на разрешение за строеж или имате нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нас.

Коментар